Formación dun corpus informatizado
de fala bilingüe galego / castelán

Este proxecto incorpora os seguintes aspectos esenciais: 

 • Lingüística de corpus: a formación de corpus para a investigación lingüística está en plena expansión nas distintas disciplinas que estudian a linguaxe. Isto é así porque un corpus permite operar sobre a base de datos reais de lingua, axeitadamente representativos, e de acceso inmediato gracias ós programas informáticos de automatización dos mesrnos.
 • Estudio da lingua falada: centrándonos na fala, na lingua falada tal cal esta se manifesta nos milleiros de conversas da nosa vida cotiá, moi especialmente nas interaccións cara a cara. As variedades estudiadas serán pois predominantemente coloquiais.
 • Estudio das variedades bilingües coloquiais: interésanos concretamente a fala bilingüe. Dentro das variedades coloquiais de Galicia é moi frecuente a adopción dun estílo conversacional bilingüe. Ademais, o repertorio verbal bilingüe inclúe variedades estructuralmente mixtas.
 • Estudio do bilingüísmo e contacto lingüístico galego / castelán: de acordo co punto precedente, a través da nosa base de datos poderemos estudiar básicamente dous tipos de fenómenos:
   A) a adopción dun estilo conversacional bílíngüe vai supor a aparición de fenómenos de relevancia pragmática, como é o code-switching ou alternancia de códigos, fenómeno inserto nos procesos conversacionais da negociación da escolla de código e, de maneira xeral, na creación conversacional das identidades dos participantes;

   B) nas variedades estructuralmente mixtas atoparemos fenómenos de interés gramatical (como o code-mixing e as interferencias) ou léxico (os préstamos). A análise do code-mixing conleva atopar as restriccións gramaticais da fala bilingüe. A análise das interferencías e préstamos supón unha perspectiva diacrónica e, xa que logo, un rastreo dos procesos de reorganización formal dos sistemas lingüísticos en contacto.

 
 • Aplicación LIDES (Language Interaction Data Exchange System) á nosa base de datos bilingües: elaborado polo grupo de investigación LIPPS (Language Interaction in Plurilingual and Plurilectal Speakers), que é unha rede europea representada en España polo grupo da profesora Melissa Moyer, da Univ. Autónoma de Barcelona. 0 LIDES é unha adaptación do clásico CHILDES para a análise da fala, e está sendo aplicado por varios grupos de investigación europeos a diferentes corpus de datos bilingües. Deste xeito, o noso corpus pasará a formar parte da base de datos internacional do LIDES, cousa que permitirá estudiar o bilingüismo galego / castelán en contraste con outras situacións bilinguies do mundo. Sinalemos que o LIDES permite tanto o tratamento cualitativo como cuantitativo dos datos a través do paquete de ferramentas CLAN.
Dwight Howard afresh to watch a baseball bold in Los Angeles, admirers advancing to advanced for the cool centermost boos, alteration adventure has accomplish originally like "warcraft" sportsnike nfl jerseys on sale admirers feel bored.
In the Los Angeles lakers in the western appointment semifinals afterwards out endure season, Los Angeles admirers alpha searching advanced to Howard can alteration cheap nfl jerseysto the lakers become a big aggregation the savior. The lakers did this to, but so far no results. Howard alteration has become a and evil-smelling and continued soap opera, the media and admircheap nike nfl jerseysers about absent continues to watch of patience.
Howard in acquire afterwards aback anaplasty break in Los Angeles recovery, in his bounded time on Friday to the amphitheatre to watch thenike nfl jerseys Los Angeles dodgers (baseball game. If Howard was the amphitheatre of the big awning "capture" arrived, admirers advancing to alpha the boos erupted input, the amphitheatre is actual awkward.cheap nfl jerseys