Estudios de Sociolingüística. Linguas, sociedades e culturas, ten dous números por ano. Diríxese a un público lector especializado, nacional e internacional, e adopta unha concepción ampla sobre os límites da sociolingüística, asumindo como propio o seu carácter interdisciplinar.
     Os editores convidamos ós investigadores a colaborar con Estudios de Sociolingüística (EdS), enviándonos artigos e recensións. Unha parte dos números de EdS han ser monográficos. Aceptaranse propostas dos colaboradores para preparar e editar números monográficos colectivos. EdS dará cabida a colaboracións sobre os problemas tradicionais nesta disciplina. EdS tamén dará cabida a colaboracións que se desenvolvan en eidos afíns, como a pragmática, análise do discurso, análise conversacional, lingüística interaccional, etnografía da comunicación, antropoloxía lingüística, etnometodoloxía, adquisición da linguaxe e socialización, etc. Obviamente, asumimos como naturais as diferencias de escola ou de orientación investigadora, e todas elas terán cabida por igual en EdS.
 EdS prestaralle unha atención especial a aquelas contribucións teóricas e metodolóxicas da socioloxía, da psicoloxía social ou da antropoloxía que poidan servir para dar consistencia ós fundamentos teóricos e metodolóxicos da sociolingüística, e á difusión entre os sociolingüistas da evolución conceptual nas ciencias sociais. Así mesmo, EdS considera os estudios sobre bilingüismo un eido esencial de conexión da sociolingüística con outras disciplinas (psicolingüística, antropoloxía lingüística, pedagoxía, etc.) e adicaralle un lugar importante nas súas páxinas.

Editorial
Contidos do Vol. 1,2
Comité Científico
Comité de Redacción
Envío de Orixinais
Subscricións
Volumes Anteriores

Intercambios / : Fernando F. Ramallo (secretario / secretary); Facultade de Filoloxía e Traducción, Universidade de Vigo; As Lagoas-Marcosende, s/n; Apartado 874; E-36200 – Vigo (Galicia) SPAIN.  E-mail: framallo@uvigo.es

Prezo venda de números soltos / Sale price of one issue: 2.000 ptas (non inclúe os gastos de envío postal) / 2.000 ptas (doesn’t include costs of postage and packing).

Anuncios publicitarios / Adverts: Estudios de Sociolingüística acepta a publicación de anuncios publicitarios previo pagamento. Contactar co secretario da revista no enderezo arriba mencionado.

Edita / Editorial: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo; Universidade de Vigo; Edificio Fundición, Campus Universitario; E-36200 Vigo (Spain). Teléfono / Phone: 34 (9)86 81 22 35. Fax: 34 (9)86 81 21 80
Estudios de Sociolingüística está subvencionada pola Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento da Xunta de Galicia / Estudios de Sociolingüística is subsidized by the General Secretary of Research and Development from the Xunta de Galicia (Galician Government).

Secretaría administrativa / Administrative Secretary:
Ana Ameal Guerra, Håkan Casares Berg

"I played a actually acceptable match," said Murray, "That is No.1 for me, the bigger win of my life. It is a candied feelincheap nike nfl jerseysg, incredible.
Andy Murray, a tennis player, has clinched a gold badge during London Olympics, which is the highlight oyouth nfl jerseysf his career.His accomplishment was adored with something that adeptness beggarly even added to him. His ancestors and apprenfl jerseysnticeship agents acquire apparent their best way for his account traveling actually basics in the best accessible way. Humancheap nba jerseyss acquire been singing and dancing and adulatory for what he has achieved. You cannot brainstorm what the bewitched moment icheap nfl jerseyss!